Σάββατο, 29 Οκτωβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1.Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
2.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2011 κατόπιν εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
3.Καθορισμός συντελεστή ακίνητης περιουσίας για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
4.Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
5.Καθορισμός Δημοτικού Φόρου για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
6.Καθορισμός τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
7.Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
8.Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών για το έτος 2012 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

9.Κατάρτιση Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Εκλογή τακτικών και αναπληρωματικών εκπροσώπων Δήμου Δάφνης – Υμηττού στην Αστική μη Κερδοσκοπική εταιρεία των Δήμων Ηλιούπολης – Υμηττού « Κέντρο Πρόληψης Εξαρτησιογόνων ουσιών Δήμων Ηλιούπολης Υμηττού».

11. Διατύπωση πρότασης έκδοσης ΚΥΑ εξάμηνης Πρακτικής Άσκησης Σπουδαστών ΤΕΙ και ανάκληση της αριθμ. 123/2011 προηγούμενης απόφασης με το ίδιο αντικείμενο.

12. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

13. Αντικατάσταση τακτικών και αναπληρωματικών μελών από το Διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού.

14. Συμπλήρωση μέλους της επιτροπής ελέγχου και εισήγησης στο Δημοτικό Συμβούλιο Χορήγησης Αδειών Στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων.

15. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Ανταποδοτικού Χαρακτήρα.

16. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

17. Ψήφιση Κανονισμού Λειτουργίας Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών.

18. Συγκρότηση Συμβουλίου Πρόληψης Παραβατικότητας .
19. Έγκριση σύστασης και σχεδίου καταστατικού Διαδημοτικού Δικτύου Πολιτισμού «Φεστιβάλ στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης- Υμηττού» .

20. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού έτους 2011 του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού».

21. Έγκριση επιστροφής αχρεωστήτως εισπραχθέντων ποσών.

22. Προμήθεια καυσίμων και Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων: α) Υποβολή φακέλου του διαγωνισμού στο ελεγκτικό συνέδριο και β) Άμεση προμήθεια από πρατήρια.

23. Προσδιορισμός ύψους της δαπάνης πεζοδρομίων της εκτελεσθείσας Β` Φάσης (2006) του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή διαφόρων πεζοδρομίων» του πρώην Δήμου Υμηττού.

24. Έγκριση παράτασης εργασιών του έργου με τίτλο «Πολεοδομική αναδιάρθρωση και αστικές αναπλάσεις στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Αγ. Βαρβάρας, Παπαναστασίου, Αλεξανδρείας, Αρκαδίου».

25. Έγκριση 1ου ΑΠΕ, 1ου ΠΚΤΝΜΕ και παράτασης εργασιών του έργου «Κατασκευή τριώροφου κτιρίου με υπόγειο – Δημοτική βιβλιοθήκη ,οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, Ο.Τ.14».

26. Ανανέωση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΙΗΚ 3622 .

27. Έγκριση υλοτομίας δένδρων σε κοινόχρηστο χώρο στη συμβολή των οδών Κύπρου και Φίλωνος στην περιοχή Χαραυγής.

28. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου επί της Πλ. Καλογήρων (ΜΕΤΡΟ Δάφνης).

.

Δεν υπάρχουν σχόλια: