Δευτέρα, 2 Δεκεμβρίου 2013

17η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Πρόσκληση  για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την  Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου   2013  και  ώρα  8:30 μ.μ. 
           Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 17η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Δευτέρα 9 Δεκεμβρίου   2013  και  ώρα  9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

2. Συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν της αριθμ. 88/2013 όμοιας του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την εκτέλεση των εργολαβιών ανακατασκευής πεζοδρομίων (Α και Β φάση) από τον πρώην Δήμο Υμηττού.

3. Αποδοχή πίστωσης για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων προς την ΕΥΔΑΠ Α.Ε βάσει της ΚΥΑ 38560/26-9-2013 Υπουργών Οικονομικών & Εσωτερικών.

4. Αποδέσμευση ποσών ΣΑΤΑ για πληρωμή υποχρεωτικών δαπανών

5. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

6. Διαγραφή οφειλετών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους και επαναβεβαίωση στους παραβάτες.

7. Οριστική διαγραφή οφειλετών από βεβαιωμένους χρηματικούς καταλόγους.

8. Διαγραφή για λογιστική τακτοποίηση.

9. Διαγραφή προσαυξήσεων του Ιωαννίδη Ιωάννου κατόπιν αιτήσεώς του

10. Έγκριση διενέργειας και τρόπου εκτέλεσης προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου.2
 

 

11. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών έτους 2013 για την προμήθεια : α) ανταλλακτικών και λοιπού εξοπλισμού β) μηχανημάτων και μικροεργαλείων γ)Λοιπαί προμήθειαι Καταναλωτικών αγαθών μη δυνάμεθα να ενταχθούν εις μίαν των ανωτέρω τάξεων.

12. Συγκρότηση διαφόρων επιτροπών του Δήμου έτους 2014.

13. Απευθείας ανάθεση της προμήθειας α) με τίτλο «Προμήθεια τροφίμων και αναψυκτικών» για τις ανάγκες του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού», στα πλαίσια της γενικής προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων».

14. Αποδοχή ποσού από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού «στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του καταστατικού.

15. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου (Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια) κατόπιν απόφασης της ΔΕΠ για κάλυψη Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων

16. Κατανομή επιχορήγησης στη Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού, κάλυψης μισθωμάτων περιόδου Μαΐου - Αυγούστου 2013.

17. Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με μεταβολές σε σχολικές μονάδες του Δήμου, κατόπιν εισήγησης ΔΕΠ

18. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

19. Έγκριση απολογισμού οικονομικού έτους 2012 του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

20. Τροποποίηση ιδρυτικής πράξης του Ν.Π. με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

21. Αντικατάσταση μελών στο διοικητικό Συμβούλιο του Ν.Π. με την επωνυμία: α) «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού» και β) «Σχολική Επιτροπή Μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δάφνης – Υμηττού»

22. Αποδοχή παραίτησης τακτικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» και ορισμός τακτικού μέλους για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου .

23. Αποδοχή παραίτησης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού», και ορισμός αναπληρωματικού μέλους για συμπλήρωση του Διοικητικού Συμβουλίου.

24. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού –Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2013 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

25. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2013 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου
 
Παναγιώτης Κωστάκης
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: