Τρίτη, 7 Ιουνίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 7η Ιουνίου 2011 και ώρα 9:15 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 7 Ιουνίου 2011 και ώρα 9:15 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :

1. Ανακοινώσεις - Ερωτήσεις
2. Ψήφιση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Δάφνης-Υμηττού.
3. Ένταξη περιοχών στην Δράση 1, μέτρο 266 "Εκτέλεση Έργων Αντιπυρικής Προστασίας Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας 2007-2013".
4. Ανάθεση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων ΙΧ αυτοκινήτων.
5. Αντικατάσταση μέλους Δ.Σ. του Ν.Π. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού".
6. Σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Δάφνης-Υμηττού και Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης σε τοπικό επίπεδο μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
7. Παραχώρηση της χρήσης δωρεάν ακινήτων στο Ν.Π. του Δήμου "Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού".
8. Παραχώρηση της χρήσης δωρεάν ακινήτων στο Ν.Π. του Δήμου "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού".
9. Έγκριση Ταμειακού Απολογισμού Δημοτικής Βιβλιοθήκης Δάφνης οικον.έτους 2008.
10. Απόφαση ψήφισης κανονισμού χορήγησης άδειας μουσικής ή άδειας μουσικών οργάνων.
11. Απόφαση καθορισμού αριθμού και ειδικοτήτων πρόσληψης προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου στο Δήμο και στα Νομικά Πρόσωπα μη ανταποδοτικού χαρακτήρα.
12. Ανάκληση της 90/2011 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου και έγκριση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. "Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού" σύναψης δανείου με το Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων.
13. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 233.000,00 ευρώ για την απευθείας αγορά οικοπεδικής λωρίδας που βρίσκεται επι της οδού Αρματωλών στο ΟΤ 215, στο Δήμο Δάφνης Ν.Αττικής, με σκοπό την δημιουργία έκτασης προς ανέγερση χώρου αθλητικών εγκαταστάσεων και κλειστού γυμναστηρίου.
14. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκων και Δανείων ποσού 475.000,00 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς ιδιώτες, φυσικά ή νομικά πρόσωπα (για αποπληρωμή οφειλών) απο εκτέλεση προμηθειών και έργων.
15. Αποδοχή όρων για τη λήψη τοκοχρεωλυτικού δανείου απο το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ποσού 580.741,88 ευρώ για την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών προς Φορείς (ΤΥΔΚΥ, ΤΑΔΚΥ), προς εργαζόμενους & απο τελεσίδικη δικαστική απόφαση για την εκτέλεση έργου.
16. Ανανέωση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΑΝΠ 0953.
17. Ανανέωση θέσης στάθμευσης αναπηρικού οχήματος ΖΧΕ 5831.

Δεν υπάρχουν σχόλια: