Παρασκευή, 30 Αυγούστου 2013

13η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 2ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

Πρόσκληση  για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την  Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου   2013  και  ώρα  8:30 μ.μ. 
           Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Δευτέρα 2 Σεπτεμβρίου   2013  και  ώρα  8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1. Ανακοινώσεις-Ερωτήσεις.
2. Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Καθορισμός Δημοτικού Φόρου για το έτος 2014  κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Καθορισμός τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επισροπής.
6. Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οκονομικής Επιτροπής.
7. Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών για το έτος 2014 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
8. Έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου έτους 2014 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
9. Τροποποίηση της αριθμ.38/2013 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
10. Τροποποίηση της αριθμ. 39/2013 προηγούμενης απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου.
11. Έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας σάκων απορριμμάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: