Τρίτη, 18 Ιανουαρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011


ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Ιανουαρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 20 Ιανουαρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης Έλλης 16 & Κανάρη, στην αίθουσα συνεδριάσεων, 3ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1.Ανακοινώσεις
2.Ερωτήσεις.
3.Καθορισμός συντελεστή ακίνητης περιουσίας για το έτος 2011.
4.Καθορισμός συντελεστών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2011.
5.Καθορισμός Δημοτικού Φόρου για το έτος 2011.
6.Καθορισμός τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου για το έτος 2011.
7.Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2011.
8.Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών για το έτος 2011.
9.Συγκρότηση διαφόρων Επιτροπών του Δήμου
10.Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού..
11.Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων των Νομικών Προσώπων του πρώην Δήμου Δάφνης έως 28-2-2011.
12.Χορήγηση δικαιώματος υπογραφής επιταγών εξόφλησης χρηματικών ενταλμάτων των Νομικών Προσώπων του πρώην Δήμου Υμηττού έως 28-2-2011.
13.Ορισμός υπόλογου διαχειριστή του λογαριασμού όψεως του Δήμου Δάφνης – Υμηττού στην Κεντρικής Υπηρεσίας του Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων.
14.Κατανομή μέρους υπολοίπων ΣΑΤΑ για επισκευές οχημάτων – μηχανημάτων
15.Καθορισμός αυτοτελών οικισμών γενικής απογραφής έτους 2011.
16.Προγραμματισμός συμβάσεων μίσθωσης έργου για το έτος 2011.
17.Πρόσληψη εποχικού προσωπικού μη ανταποδοτικών υπηρεσιών .
18.Άσκηση αρμοδιότητας από τη Δημοτική Αστυνομία.
19.Καθορισμός τρόπου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
20. Συζήτηση και λήψη απόφασης σύστασης ιδίου Νομικού Προσώπου Λειτουργίας του Μουσείου Γ. Μπουζιάνη και υποβολής αυτής στο Υπουργείο Εσωτερικών Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
21.Σύσταση Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
22.Καθορισμός χώρου συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου
23.Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2010 του πρωην Δήμου Δάφνης
24.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου του Δήμου κάτω από το όριο της 2ης τάξης ΜΕΕΠ.
25.Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού Έργου του Δήμου άνω του ορίου της 2ης τάξης ΜΕΕΠ.
26.Χορήγηση παράτασης περαίωσης του έργου «Ανακαίνιση αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημοτικού καταστήματος».
27.Αντικατάσταση του αριθμού κυκλοφορίας (ΥΕΧ 7419) στην υπάρχουσα πινακίδα αποκλειστικής στάθμευσης αναπηρικού αυτοκινήτου επί της οδού Νικοπόλεως 21, με νέο αριθμό ΙΕΟ 6986.
28.Καθορισμός χώρου για την αποκλειστική (προσωρινή για 1 έτος) στάθμευση της με αριθμ. κυκλοφορίας ΥΒΒ 164 μηχανής, στο τέρμα της οδού Ρίτσου έμπροσθεν του 3ου Δημοτικού Σχολείου Υμηττού.
29.Ανανέωση για ένα (1) έτος της αποκλειστικής στάθμευσης σε ήδη καθορισμένο χώρο επί της οδού Ασπένδου 39 και αντικατάσταση του αριθμ. κυκλοφορίας ΑΖΒ 6075 με τον αριθμό κυκλοφορίας ΙΜΖ 9231 λόγω αντικατάστασης του οχήματος.
30.Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΝΜΕ του έργου «Κατασκευή πράσινου δώματος στα σχολεία του Δήμου Υμηττού & διαμόρφωση τμημάτων των περιμετρικών οδών σε οδούς ήπιας κυκλοφορίας».
31.Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου « Κατασκευή σποραδικών εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων».
32.Συζήτηση και λήψη απόφασης επί εφαρμογής κυκλοφοριακής μελέτης στην περιοχή μεταξύ των οδών Προύσης – Λ. Ηλιουπόλεως – Κωνσταντινουπόλεως και Λόφου Γερμανού.
33.Έγκριση της αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2010 του Ν.Π. «ΚΑΠΗ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ».
34.Έγκριση της αναμορφώσεως προϋπολογισμού έτους 2010 του Ν.Π. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΑΙΔΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ».
35.Έγκριση της αναμορφώσεως προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων έτους 2010 του Ν.Π. «ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΥΜΗΤΤΟΥ ».

Δεν υπάρχουν σχόλια: