Σάββατο, 1 Ιανουαρίου 2011

"Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα....."


ΟΡΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΠΟΛΗΣ

«Δηλώνω στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα, να υπακούω στο Σύνταγμα και στους νόμους και να εκπληρώνω τίμια και ευσυνείδητα τα καθήκοντά μου.
Δηλώνω ωστόσο ότι δεν δεσμεύομαι και δεν υπακούω στους αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς νόμους του Μνημονίου Κυβέρνησης – “Τρόικας”.
Επίσης, ότι θα καταβάλω κάθε προσπάθεια ώστε συγκεκριμένες ρυθμίσεις του Συντάγματος, που αφορούν, μεταξύ άλλων, στις οικονομικές υποχρεώσεις του κράτους απέναντι στην αυτοδιοίκηση (αρ. 102, παρ. 5), στην προστασία του περιβάλλοντος (αρ. 24, παρ. 1), στην παιδεία (αρ. 16, παρ. 4, 5), στο δικαίωμα στην εργασία (αρ. 22, παρ. 1, 2), στην κοινωνική πολιτική (αρ. 21, παρ. 3, 5, 6) και στα δικαιώματα όλων χωρίς διάκριση εθνικότητας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων (αρ. 5, παρ. 2), να τηρηθούν στο ακέραιο.»


Άρθρο 2 , παράγραφος 1
Ο σεβασμός και η προστασία της αξίας του αν¬θρώπου αποτελούν την πρωταρχική υποχρέωση της Πολιτείας.
Άρθρο 4 , παράγραφος 5
Οι Έλληνες πολίτες συνεισφέρουν χωρίς διακρίσεις στα δημόσια βάρη, ανάλογα με τις δυνάμεις τους.

Άρθρο 5 , παράγραφος 2
Όλοι όσοι βρίσκονται στην Ελληνική Επικράτεια απολαμβάνουν την απόλυτη προστασία της ζωής, της τι¬μής και της ελευθερίας τους, χωρίς διάκριση εθνικότη¬τας, φυλής, γλώσσας και θρησκευτικών ή πολιτικών πεποιθήσεων.

Άρθρο 16 , παράγραφοι 4 , 5
Όλoι oι Έλληνες έχoυν δικαίωμα δωρεάν παιδείας, σε όλες τις βαθμίδες της, στα κρατικά εκπαιδευτήρια. To Kράτoς ενισχύει τoυς σπoυδαστές πoυ διακρίνoνται, καθώς και αυτoύς πoυ έχoυν ανάγκη από βoήθεια ή ειδική πρoστασία, ανάλoγα με τις ικανότητες τoυς.
H ανώτατη εκπαίδευση παρέχεται απoκλειστικά από ιδρύματα πoυ απoτελoύν νoμικά πρόσωπα δημoσίoυ δικαίoυ με πλήρη αυτoδιoίκηση.

Άρθρο 21 , παράγραφοι 3, 5, 6
To Kράτoς μεριμνά για την υγεία των πoλιτών και παίρνει ειδικά μέτρα για την προστασία της νεότητας, τoυ γήρατoς, της αναπηρίας και για την περίθαλψη των απόρων.
H απόκτηση κατoικίας από αυτoύς πoυ την στερoύ¬νται ή πoυ στεγάζoνται ανεπαρκώς απoτελεί αντικείμενo ειδικής φρoντίδας τoυ Kράτoυς.
Τα άτομα με αναπηρίες έχουν δικαίωμα να απολαμβάνουν μέτρων που εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική ένταξη και τη συμμετοχή τους στην κοινωνική, οικονομική και πολιτική ζωή της Χώρας.

Άρθρο 22 , παράγραφοι 1,2
H εργασία απoτελεί δικαίωμα και προστατεύεται από τo Kράτoς, πoυ μεριμνά για τη δημιουργία συνθηκών απασχόλησης όλων των πoλιτών και για την ηθική και υλική εξύψωση τoυ εργαζόμενoυ αγρoτικoύ και αστικoύ πλη¬θυσμoύ.
Όλoι oι εργαζόμενoι, ανεξάρτητα από φύλo ή άλλη διάκριση, έχoυν δικαίωμα ίσης αμoιβής για παρεχόμενη ερ¬γασία ίσης αξίας.

Άρθρο 24, παράγραφος 1
Η προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος αποτελεί υποχρέωση του Κράτους και δικαίωμα του καθενός. Για τη διαφύλαξη του το Κράτος έχει υποχρέωση να παίρνει ιδιαίτερα προληπτικά ή κατασταλτικά μέτρα στο πλαίσιο της αρχής της αειφορίας. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την προστασία των δασών και των δασικών εκτάσεων. Η σύνταξη δασολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους. Απαγορεύεται η μεταβολή του προορισμού των δασών και των δασικών εκτάσεων, εκτός αν προέχει για την Εθνική Οικονομία η αγροτική εκμετάλλευση ή άλλη τους χρήση, που την επιβάλλει το δημόσιο συμφέρον.

Άρθρο 102, παράγραφος 5
Το Κράτος λαμβάνει τα νομοθετικά, κανονιστικά και δημοσιονομικά μέτρα που απαιτούνται για την εξασφάλιση της οικονομικής αυτοτέλειας και των πόρων που είναι αναγκαίοι για την εκπλήρωση της αποστολής και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης με ταυτόχρονη διασφάλιση της διαφάνειας κατά τη διαχείριση των πόρων αυτών. Νόμος ορίζει τα σχετικά με την απόδοση και κατανομή, μεταξύ των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, των φόρων ή τελών που καθορίζονται υπέρ αυτών και εισπράττονται από το Κράτος. Κάθε μεταβίβαση αρμοδιοτήτων από κεντρικά ή περιφερειακά όργανα του Κράτους προς την τοπική αυτοδιοίκηση συ¬νεπάγεται και τη μεταφορά των αντίστοιχων πόρων. Νόμος ορίζει τα σχετικά με τον καθορισμό και την είσπραξη τοπικών εσόδων απευθείας από τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: