Σάββατο, 15 Σεπτεμβρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑ : Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την Πέμπτη 20η Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 20 Σεπτεμβρίου 2012 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :  

1.Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
2.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012
3.Αποδέσμευση των αποδοθέντων παρακρατούμενων πόρων για επενδυτικούς σκοπούς προς κάλυψη   λειτουργικών δαπανών.
4.    Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως  εισπραχθέντων.
 1. Έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών  από το Δήμο
 2. Έκφραση γνώμης από το Δημοτικό Συμβούλιο για τη χορήγηση αδειών άσκησης υπαιθρίου στάσιμου και υπαιθρίου πλανοδίου εμπορίου,  στο Δήμο .
 3. Παροχή Υπηρεσιών από το ΣΜΑ Σχιστού προς τον Δήμο Δάφνης-Υμηττού, σύμφωνα με την αρ.102/2012 Απόφαση του ΑΕΕ ΕΔΣΝΑ.
 4. Κατανομή πιστώσεων στις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου κατόπιν αποφάσεων της  ΔΕΠ για κάλυψη α) Λειτουργικών Δαπανών των Σχολείων , β) μισθωμάτων σχολικών μονάδων και γ) μισθοδοσίας σχολικών τροχονόμων
 5. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2012 κατόπιν των  αριθμ. 60/2012 και 62/2012 αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. .
 6. Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2012 κατόπιν της   αριθμ.  απόφασης 74/012 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
 7. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατόπιν πρότασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού».
 8. Καθορισμός ειδικοτήτων προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου κατόπιν πρότασης του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού».
 9. Λήψη απόφασης για έγκριση του πρακτικού της Επιτροπής Κρίσης Καταλληλότητας Κυκλοφορίας Αυτοκινήτων του Δήμου που αφορά στην απόσυρση οχημάτων του Δήμου λόγω παλαιότητας.
 10. Ανάθεση απομάκρυνσης εγκαταλελειμμένων  αυτοκινήτων κατόπιν της αριθμ. 83/2012 απόφασης του Δ.Σ και των διευκρινήσεων που δόθηκαν επί προσφοράς που κατατέθηκε.
 11. Παραχώρηση της Πλατείας Δημαρχείου (Δάφνης) για διοργάνωση χριστουγεννιάτικων εορταστικών εκδηλώσεων.
 12. Έγκριση των τευχών της μελέτης για τη διενέργεια  ανοιχτής Δημοπρασίας του έργου που αφορά στην                   « Μελέτη - Κατασκευή – Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της εκμετάλλευσης του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας»

Δεν υπάρχουν σχόλια: