Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 23ης ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012


 Πρόσκληση  για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
 του Δημοτικού Συμβουλίου την  
                 Τρίτη 30 Οκτωβρίου   2012  και  ώρα  9:00 μ.μ. 

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 12η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 30  Οκτωβρίου  2012  και  ώρα  9:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 
 

1.Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις

2.    Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012 κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής

3.    Αποδοχή ποσού 17.000 € από το Διαδημοτικό Δίκτυο Πολιτισμού «στη Σκιά των Βράχων Δήμων Βύρωνα και Δάφνης – Υμηττού» σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 3 του καταστατικού.

4.    Καθορισμός τελών καθαριότητας χώρων λειτουργίας Λαϊκών Αγορών για τα οικ. έτη 2011 και 2012 .

5.    Αποδέσμευση των αποδοθέντων παρακρατουμένων πόρων για επενδυτικούς σκοπούς προς κάλυψη λειτουργικών δαπανών.

6.Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων του Δήμου οικ. έτους 2012 κατόπιν εισηγήσεων της    

   Οικονομικής Επιτροπής.

7.  Υποβολή προς έγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης κατάστασης των εσόδων και εξόδων Γ’ τριμήνου οικ. έτους 2012 του Δήμου Δάφνης-Υμηττού κατόπιν απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής.

8.    Διαγραφή υπόχρεων από βεβαιωμένους Χρηματικούς Καταλόγους.

9.    Λήψη συμπληρωματικής απόφασης για διαγραφή οφειλέτη από βεβαιωμένο χρηματικό κατάλογο έτους 2008 (παραβάσεων ΚΟΚ).

10.  Καθορισμός συντελεστή τέλους ακίνητης περιουσίας για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

11.  Καθορισμός συντελεστών Δημοτικών Τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού  για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

12.  Καθορισμός Δημοτικού Φόρου για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

13.  Καθορισμός τελών του Δημοτικού Κοιμητηρίου  για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής

14.   Καθορισμός τελών διαφημίσεως για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.

15.   Καθορισμός τελών χρήσης πεζοδρομίων και πλατειών  για το έτος 2013 κατόπιν εισήγησης της  

  Οικονομικής Επιτροπής.

16.  Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ. 75/2012 προηγούμενης απόφασης του Σώματος που αφορά στη διατύπωση πρότασης για το ωράριο λειτουργίας Υπηρεσιών του Δήμου.

17.  Έγκριση πραγματοποίησης προμηθειών  από το Δήμο.

18.   Ανάκληση της αριθμ.77/2012 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση  2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΝΜΕ και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών,  του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριωρόφου κτιρίου με υπόγειο –Δημοτική Βιβλιοθήκη, οδός Αμβροσίου Mοσχονησίων 9, Ο.Τ.14».

19.  Έγκριση 2ου ΑΠΕ, 2ου ΠΚΤΝΜΕ και Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών,  του έργου με τίτλο «Κατασκευή τριωρόφου κτιρίου με υπόγειο –Δημοτική Βιβλιοθήκη, οδός Αμβροσίου Mοσχονησίων 9, Ο.Τ.14».

20.  Παράταση εργασιών του έργου «Πολεοδομική αναδιάρθρωση και αστικές αναπλάσεις στις περιοχές που περικλείονται από τις οδούς Αγ. Βαρβάρας, Παπαναστασίου, Αλεξανδρείας, Αρκαδίου»

21.  Έγκριση αυτοδίκαιης παραλαβής των έργων  Α) «Αγωγός Ακαθάρτων οδού Μάκρης» και Β) «Κατασκευή σποραδικών εξωτερικών διακλαδώσεων για τη σύνδεση ακινήτων με τους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων»

22.  Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί του καταρτισθέντος και ψηφισθέντος  Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού ».

23.  Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2012 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

24.  Έγκριση αναμόρφωσης  Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία  «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» οικ. έτους 2012 κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.

Δεν υπάρχουν σχόλια: