Τετάρτη, 10 Φεβρουαρίου 2010

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2010

Την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2010 και ώρα 8.30 μ.μ. συνεδριάζει, στο Δημοτικό Κατάστημα, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Υμηττού με θέματα ημερήσιας διάταξης:
Α. Επικύρωση πρακτικών.
Β. Ανακοινώσεις
Γ. θέματα

1. Καταστροφή αντικειμένων άνευ αξίας.
2. Ορισμός εκπροσώπων για τη Συγκρότηση των "Επιστροπών Συμβιβαστικής Επίλυσης των Φορολογικών Διαφορών μεταξύ των ΟΤΑ και των φορολογούμενων τους" για το έτος 2010.
3. Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Υμηττού για τη συγκρότηση Πρωτοβάθμιου Συμβουλίου Επιθεώρησης Θεάτρων-Κινηματοτράφων έτους 2010.
4. Ορισμός εκπροσώπων Δήμου Υμηττού στην Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία με την επωνυμία "Κέντρο Πρόληψης της χρήσης Εξαρτησιογόνων Ουσιών, Διαδημοτική Εταιρεία Δήμων Ηλιούπολης-Υμηττού.
5. Αποδοχή δωρεάς Πέτρου Μουρδουκούτα-Απονομή σε αυτόν του τίτλου του Επίτιμου Δημότη και ψήφιση πίστωσης για την διοργάνωση της εκδήλωσης.
6. Ψήφιση πίστωσης για οικονομική ενίσχυση Φιλοπρόοδου Ομίλου Υμηττού.
7. Οριστική παραλαβή αρχιτεκτονικής μελέτης.
8. Παράταση χρόνου αποπεράτωσης έργου "Κατασκευή εξωτερικών διακλαδώσεων σύνδεσης ακινήτων με τους νέους αγωγούς αποχέτευσης ακαθάρτων υδάτων".
9. Υλοτομία δύο δένδρων νερατζιάς στην οδό Περιστάσεως 31.
10. Υλοτομία ενός δένδρου ακακίας Κων/πόλεως στην οδό Σάρδεων 18.
11. Υλοτομία ξερών δένδρων.
12. Αναμόρφωση προγράμματος μελετών 2010.
13. Αλλαγή αριθμού κυκλοφορίας αυτοκινήτου σε χώρο αποκλειστικής στάθμευσης στην οδό Ασπένδου 39.
14. Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Νομικού Προσώπου Οργανισμού Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
15. Αναμόρφωση προγράμματος προμηθειών-υπηρεσιών 2010.
16. Αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων & εξόδων Δήμου Υμηττού οικον. έτους 2010.
17. Καθορισμός εξόδων παράστασης Προέδρου Πνευματικού Κέντρου Δήμου Υμηττού.
18. Πρόσληψη προσωπικού ανταποδοτικων υπηρεσιών.
19. Σύναψη προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Υμηττού & Νομαρχίας Αθηνών για το έργο "Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού Δήμου Υμηττού" στο Δήμο Υμηττού προϋπολογισμού 5.500.000,00 ευρώ(με Φ.Π.Α.).
20.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου Υμηττού με τον αναπληρωτή του για την παρακολούθηση της υλοποίησης της προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Υμηττού & Νομαρχίας Αθηνών για το έργο "Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού Δήμου Υμηττού" στο Δήμο Υμηττού προϋπολογισμού 5.500.000,00 ευρώ (με Φ.Π.Α).


και εδώ το υπόλοιπο

Δεν υπάρχουν σχόλια: