Σάββατο, 28 Ιανουαρίου 2012

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2012

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 31η Ιανουαρίου 2012 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 1η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2012 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :
1. Ανακοινώσεις –Ερωτήσεις.
2. Αποδοχή χρηματοδότησης από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ, διάθεση αδιάθετων υπόλοιπων ποσών και ένταξη έργου.
3. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Άσκηση αρμοδιοτήτων από τη Δημοτική Αστυνομία.
5. Καθορισμός τρόπου λειτουργίας υπηρεσιών του Δήμου.
6. Έγκριση πρόσληψης προσωπικού Ι.Δ.Ο.Χ. Ανταποδοτικού Χαρακτήρα.
7. Έγκριση της απ’ ευθείας ανάθεσης της προμήθειας καυσίμων για την κίνηση των μεταφορικών μέσων του Δήμου έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών του διαγωνισμού προμήθειας καυσίμων.
8. α) αποδοχή παραίτησης μέλους, ορισμός μελών και εκλογή αντιπροέδρου στο Δ.Σ. του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» και β) αποδοχή παραίτησης και ορισμός μέλους στο Δ.Σ. του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Δάφνης-Υμηττού».
9. Ορισμός Διαχειριστή λογαριασμού e-Banking Νο 87942473 για την ενιαία αρχή πληρωμών.
10. Υπογραφή σύμβασης με τις ΑΤΤΙΚΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ Α.Ε. διέλευσης των απορριμματοφόρων του Δήμου από την Αττική Οδό
11. Επέκταση του δικαιώματος της δωρεάν Παραχώρησης εκμετάλλευσης των δημοτικών κοινόχρηστων χώρων για υπαίθρια διαφήμιση στην Μονομετοχική Δημοτική Ανώνυμη Εταιρία Δάφνης-Υμηττού και στη Δημοτική Κοινότητα Υμηττού.
12. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης-Υμηττού» οικ. Έτους 2011 κατόπιν της αριθμ. 99/2011 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.
13. Έγκριση υλοτομίας επικίνδυνων δέντρων (πεύκων).
14. α) έγκριση της αριθμ. 1/2012 μελέτης του έργου «Ανέγερση Βρεφονηπιακού Σταθμού οδού Αμαλθείας και Ασπένδου» και β) έγκριση υποβολής πρότασης ένταξης του έργου στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ.
15. Υποβολή πρότασης στην Πρόσκληση 2.1 του ΠΕΠ «ΑΤΤΙΚΗ 2007-2013» για τη χρηματοδότηση πράξης με τίτλο «Τεχνική Βοήθεια του Δήμου Δάφνης-Υμηττού».
16. Εκδίκαση των αριθ. Πρωτ. 23787/15-11-2011 και 24908/29-11-2011 ενστάσεων της «Ν & Α. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΑΒΕΤΕ» αναδόχου του έργου «Κατασκευή τριώροφου κτηρίου με υπόγειο –Δημοτική Βιβλιοθήκη, οδός Αμβροσίου Μοσχονησίων 9, Ο.Τ. 14».
17. Έγκριση τοποθέτησης ενδεικτικής πληροφοριακής πινακίδας επί του πεζοδρομίου της Λ. Βουλιαγμένης πριν τη συμβολή της με τον οδό Κυμοθόης κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
18. Έγκριση τοποθέτησης πινακίδων απαγόρευσης στάση στάθμευσης (4 θέσεων) έμπροσθεν του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου – Αγ. Φωτεινής Υμηττού και τοποθέτησης πινακίδας στη συμβολή της Λ. Βουλιαγμένης και Αναγεννήσεως με την ένδειξη «Προς Ιερό Ναό Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-Αγ. Φωτεινής Υμηττού» κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
19. Έκδοση κανονιστικής απόφασης α) χωροθέτησης πάγκων μικροπωλητών για τις εμποροπανηγύρεις που διενεργούνται κατά τον εορτασμό του Ιερού Ναού Ευαγγελισμού της Θεοτόκου-Αγ. Φωτεινής Υμηττού και του Ιερού Ναού Πέτρου και Παύλου, β) προσδιορισμού ισχύος αδειών γ) καθορισμού ειδών προς πώληση και δ) καθορισμού ομάδων πολιτών που προηγούνται στην απόκτηση αδείας κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
20. Έγκριση χορήγησης άδειας στάθμευσης για τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα ΕΛΤΑ, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
21. Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης μη αναπηρικών αυτοκινήτων, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: