Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2009

Αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Δ.Κ.Κ.


Σε αναστολή η λειτουργία της ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152. Ποιό το ενδιαφέρον για τα του Δήμου μας;Είναι η ειδική επιτροπή στην οποία απευθύνθηκε ο Δήμος εφεσιβάλοντας την απόφαση του Περιφερειάρχη και η οποία είχε απορρίψει την απόφαση 136 για τις κυκλοφοριακές αλλαγές που έχουν ξεσηκώσει τους Υμηττιώτες. Έτσι προς το παρόν η απόρριψη παραμένει σε ισχύ, με δεδομένο ότι η απόφαση της Περιφέρειας δεν έχει φθάσει ακόμα στην Δημοτική Αρχή. Σε κάθε περίπτωση οι εξελίξεις τρέχουν.Δημοσιεύουμε την απόφαση του Υπουργείου Εσωτερικών:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛ. ΔΙΑΚ/ΣΗΣ
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥT/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΤΑ
Αθήνα, 16 / 11 / 2009
Αριθ. Πρωτ.: 70015

Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας
Πληροφορίες: 101 83 – ΑΘΗΝΑ
Γρ. Γεωργανές
Τηλέφωνα: 210 374 4395

Αριθ. Fax: 210 374 4383
ΠΡΟΣ: Τις Περιφέρειες της Χώρας
α) κκ. Γενικούς Γραμματείς
β) Δ/νσεις Αυτ/σης και Αποκ/σης, έδρας
γ) Δ/νσεις Τοπ. Αυτ/σης και Δ/σης, νομών


ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ: 48
ΘΕΜΑ: Αναστολή λειτουργίας της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν. 3463/2006


Σας γνωρίζουμε ότι με την απόφαση υπ’ αριθμ. 3503/2009 της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας κρίνεται μη νόμιμη η συγκρότηση της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ΚΔΚ (Ν. 3463/2006), για το λόγο ότι σ’ αυτήν προεδρεύει δικαστικός λειτουργός και τούτο γίνεται κατά παράβαση του άρθρου 89 του Συντάγματος, το οποίο στην παράγραφο 3 αυτού θεσπίζει ασυμβίβαστο ανάληψης διοικητικών καθηκόντων για δικαστικούς λειτουργούς.

Η ίδια απόφαση κρίνει ότι η Ειδική Επιτροπή του άρθρου 152 δεν εμπίπτει στις εξαιρέσεις των απαγορεύσεων του άρθρου 89 του Συντάγματος καθώς αυτή «…δεν συνιστά συμβούλιο ή επιτροπή ελεγκτικού ή δικαιοδοτικού χαρακτήρα».

Κατόπιν των ανωτέρω, το Υπουργείο προτίθεται να ρυθμίσει νομοθετικά το ταχύτερο δυνατόν το ζήτημα αυτό. Μέχρι την έκδοση όμως της σχετικής διάταξης αναστέλλεται η λειτουργία της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του ΚΔΚ σε όλη τη χώρα από λήψεως της παρούσης. Σημειώνεται ότι για τις υποθέσεις που εκκρεμούν για την εξέτασή τους στις Ειδικές Επιτροπές, θα ληφθεί μέριμνα στο πλαίσιο μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης.
Η ανωτέρω αναστολή δεν κωλύει την κατάθεση σχετικών προσφυγών ενώπιον της Επιτροπής, η οποία εξακολουθεί να υφίσταται ως συλλογικό όργανο. Η εξέταση των προσφυγών αυτών θα κριθεί στο πλαίσιο της προαναφερθείσης μεταβατικής νομοθετικής ρύθμισης.
Είναι ευνόητο ότι ο έχων έννομο συμφέρον μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να προσφύγει στα αρμόδια δικαστήρια, δεδομένου ότι πρόκειται περί ειδικής και όχι ενδικοφανούς διοικητικής προσφυγής.

Παρακαλούμε να κοινοποιήσετε την παρούσα εγκύκλιο στους ΟΤΑ α΄ βαθμού της περιφέρειάς σας, καθώς και στους προέδρους των κατά τόπους Ειδικών Επιτροπών του άρθρου 152 ΚΔΚ.

Την εγκύκλιο μπορείτε να την αναζητήσετε και στον δικτυακό τόπο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης: www.ypes.gr.


Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ


ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ
Δεν υπάρχουν σχόλια: