Πέμπτη, 5 Νοεμβρίου 2009

Η θέση του ΥΠΕΧΩΔΕ για τις κυκλοφοριακές ρυθμίσεις


Υ Π Ε Χ Ω Δ Ε
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Σε συνέχεια των παραπάνω σχετικών εγγράφων, σας γνωστοποιούμε ότι δεν έχουμε κατ’ αρχήν αντίρρηση για τις προτεινόμενες ρυθμίσεις, που άλλωστε στην πλειοψηφία τους εντοπίζονται στο Δημοτικό Οδικό Δίκτυο και αφορούν σε αρμοδιότητές σας.
Επισημαίνεται ότι κατά κανόνα πρακτικές διαφοροποιήσεως ή ανατροπής του Βασικού Οδικού Δικτύου (Β.Ο.Δ.) δεν είναι δυνατόν να γίνουν αποδεκτές γενικά.
Ειδικότερα όμως στην περίπτωση της προτεινόμενης πεζοδρόμησης τμήματος της οδού Κων/πόλεως (μεταξύ της πλατείας Αγ. Λαύρας και της πλατείας Υμηττού)και επειδή:


Α) εξασφαλίζεται η εναλλακτική εξυπηρέτηση της διαδρομής που σήμερα ακολουθείται δια του Β.Ο.Δ.
Β) υπάρχει εναλλακτική διαδρομή μέσω της οδού Ηλιουπόλεως που έχει υλοποιηθεί και λειτουργεί επιτυχώς και
Γ) τα μεγέθη των κυκλοφοριακών φόρτων επιτρέπουν την εφαρμογή της ρύθμισης,
κατ’ εξαίρεση μπορεί η ρύθμιση να γίνει αποδεκτή με προϋπόθεση δοκιμαστική εφαρμογή της για ικανό και εύλογο χρονικό διάστημα ώστε να υπάρξει και η ανάλογη αξιολόγηση.
Ακόμη απαραίτητη προϋπόθεση είναι η σύμφωνη γνώμη του όμορου Δήμου Βύρωνα για τις προτεινόμενες παρεμβάσεις στην οδό Σεβδικίου.
Οποιεσδήποτε παρεμβάσεις, σε διατάξεις ήπιας κυκλοφορίας, θα πρέπει να περιορίζονται αποκλειστικά και μόνο σε οδούς Δημοτικού Οδικού Δικτύου σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία (Κ.Ο.Κ. αρθρ. 52 κ.λ.π.).
Για την δημιουργία ποδηλατόδρομων θα πρέπει να ληφθούν υπόψη οι Γενικές Οδηγίες, που έχουν εγκριθεί με την με αρ.πρωτ.ΔΜΕΟ/ε/1286/20-12-02 απόφαση του κου Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.
Τέλος για την απαγόρευση της κυκλοφορίας ή στάθμευσης βαρέων οχημάτων απαραίτητη προϋπόθεση είναι η εξασφάλιση εναλλακτικής διαδρομής δια οδών του Δημοτικού Οδικού Δικτύου ή χώρων στάθμευσης στα διοικητικά όρια του Δήμου σας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: