Τρίτη, 20 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 20η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 13η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1.Ανακοινώσεις- Ερωτήσεις
2.Εκλογή δυο δημοτικών συμβούλων εκ των παρατάξεων της μειοψηφίας οι οποίοι θα συμμετέχουν στις συνεδριάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής όταν αυτή λειτουργεί ως Πειθαρχικό Συλλογικό Όργανο κατ` εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4018/2011.
3.Συγκρότηση Επιτροπών του Δήμου για το 2012.
4.Χορήγηση επιδόματος σε υπαλλήλους που ασχολήθηκαν για τα έτη 2009 και 2010 στην εξυπηρέτηση υπηκόων τρίτων χωρών.
5.Έγκριση «υιοθέτησης» του πάρκου επί της οδού Διστόμου 15 στη Δάφνη που περικλείεται από τις οδούς Σάμου – Πάρου – Δαρδανελλίων, από το 3ο Σύστημα Ναυτοπροσκόπων Δάφνης
6.Αποδοχή Χρηματοδότησης ποσού 242.145,77€, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας που αφορά στην αύξηση ορίου πληρωμών της ΣΑΕ 0143 (Κατασκευή Μουσείου Μπουζιάνη).
7.Αναμόρφωση Προϋπολογισμού του Δήμου για το οικ. έτος 2011 κατόπιν εισηγήσεων της Οικονομικής Επιτροπής.
8.Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικονομικού έτους 2011 των πρώην Ν.Π. των Δήμων Δάφνης και Υμηττού με την επωνυμία α) Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δήμου Υμηττού, β) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Υμηττού, γ) Κέντρο Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων Δάφνης και δ) Δημοτικοί Παιδικού Σταθμοί Δήμου Δάφνης.
9.Έγκριση της έκθεσης Εκκαθάρισης της Κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δήμου Δάφνης με την επωνυμία «Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Δάφνης»
10. Έγκριση της έκθεσης Εκκαθάρισης της Κοινωφελούς επιχείρησης του πρώην Δήμου Υμηττού με την επωνυμία «Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Υμηττού »
11. Αποδοχή χρηματοδότησης από τις πιστώσεις ΣΑΤΑ και λήψη απόφασης για τη διάθεσή της.
12. Διάθεση πίστωσης ποσού 81.395,84€ που αποτελεί το 1/3 της κατανομής του ποσοστού 50% της Β` δόσης έτους 2011 στους ΟΤΑ Α` βαθμού για την εξόφληση πάσης φύσεως οφειλών του Ελληνικού Δημοσίου προς τους ΟΤΑ.
13. Συζήτηση και ψήφιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δράσης του Δήμου κατόπιν της αριθμ. 9/2011 εισηγήσεως της εκτελεστικής επιτροπής.

ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
στις 9.30 μ.μ. με μοναδικό θέμα :

Ψήφιση του Προϋπολογισμού Εσόδων – Εξόδων του Δήμου έτους 2012

Δεν υπάρχουν σχόλια: