Πέμπτη, 29 Δεκεμβρίου 2011

Χορήγηση προκαταβολής ποσού 400.000,00 € στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού

Χορήγηση προκαταβολής ποσού 400.000,00 € στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους αποφασίστηκε από το Υπουργείο Εσωτερικών.
Αναλυτικά η απόφαση :

Αθήνα 14 Δεκεμβρίου 2011
Αριθμ. Πρωτ.: 50391
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤ/ΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΤΑ
ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ Δ/ΣΗΣ ΟΤΑ
Ταχ. Δ/νση: Σταδίου 27
Ταχ. Κώδικας: 10183 ΑΘΗΝΑ
Πληροφορίες: Χ. Τσίτλικα
Τηλέφωνο: 210-3744807

ΘΕΜΑ: Χορήγηση προκαταβολής ποσού 400.000,00 € στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού
του Νομού Αττικής, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους.
ΑΠΟΦΑΣΗ
Ο Υπουργός Εσωτερικών
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις των άρθρων 259 παρ.1 και 264 παρ.3 του Νόμου 3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα
Καλλικράτης» (Α΄ 87).
2.-Tο υπ΄ αριθμ. 25049/2-12-2011 έγγραφο του Δ. Δάφνης-Υμηττού του Ν. Αττικής.
3.-Το γεγονός ότι ο ανωτέρω ΟΤΑ δεν έχει καμία οφειλή από χορηγηθείσες
προκαταβολές.
4.-Το χρηματικό υπόλοιπο του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για
κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών» .

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ
Χορηγούμε στο Δήμο Δάφνης-Υμηττού του Νομού Αττικής, ποσό 400.000,00€ ως
προκαταβολή, έναντι των εσόδων που δικαιούται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς
Πόρους, με χρέωση του λογαριασμού του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων υπό τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων για κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών», για την αντιμετώπιση επιτακτικών αναγκών του.

Το ανωτέρω ποσό αποτελεί έσοδο του Κ.Α. 0611 του προϋπολογισμού
εσόδων οικονομικού έτους 2011 του Δήμου και της κατηγορίας εσόδων «Τακτικά Έσοδα από επιχορηγήσεις για λειτουργικές δαπάνες» και θα συμψηφισθεί στο σύνολο του ποσού που δικαιούται ο Δήμος αυτός από τον ανωτέρω λογαριασμό.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: