Παρασκευή, 23 Δεκεμβρίου 2011

Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων σε χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας

Λάβαμε από αναγνώστη της Σχεδίας τη από 8/12/2011 απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών που δημοσιεύθηκε στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και αφορά το χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας.
Σύμφωνα με αυτή αποφασίστηκε η:Έγκριση προμελέτης Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων σε χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας στο Δήμο Δάφνης για τη δημοπράτηση με σύμβαση παραχώρησης του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Λειτουργία Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών».

Είναι προφανές ότι η υπεράσπιση τόσο των ελεύθερων χώρων όσο και των χώρων άθλησης και πρασίνου είναι μια εκ των ων ουκ άνευ επιλογή. Η χωροταξική κατάσταση της Αθήνας δεν επιτρέπει την πολυτέλεια απώλειας ούτε ενός τετραγωνικού μέτρου ελεύθερου χώρου. Στα πλαίσια αυτά θα ζητήσουμε ενημέρωση σχετικά με τη συγκεκριμένη μελέτη όπως επίσης και τη γνώμη της τοπικής κοινωνίας.
Προς το παρόν παραθέτουμε αυτούσια την απόφαση του Υπουργείου Μεταφορών:


Αθήνα 08 Δεκεμβρίου 2011
Αρ. πρωτ. : ΕΥΔΕΚ/οικ/855

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
& ΛΟΙΠΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΕΥΔΕ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ (ΕΥΔΕΚ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Θέμα : Έγκριση προμελέτης Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων σε χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας στο Δήμο Δάφνης για τη δημοπράτηση με σύμβαση παραχώρησης του έργου: «Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Λειτουργία Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας Αθηνών».

Α. Σύμφωνα με τις διατάξεις:

1. Του Ν. 2052/92 (ΦΕΚ 94/5-6-1992) «Μέτρα για την αντιμετώπιση του Νέφους και Πολεοδομικές ρυθμίσεις» και ειδικότερα το άρθρο 8 παρ. 6.
2. Του Ν. 2947/01 (ΦΕΚ 228Α/9-10-2001) «Θέματα Ολυμπιακής φιλοξενίας, Έργων Ολυμπιακής Υποδομής και άλλες διατάξεις».
3. Του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-6-2008) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της Νομοθεσίας Κατασκευής των Δημοσίων Έργων».
4. Του Ν. 3316/05 «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 42 Α/22-2-2005).
5. Του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α’/13-7-2010) "Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο Διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις".
6. Του Π.Δ 455/76 (ΦΕΚ 169Α/5-7-1976) «Περί όρων και προϋποθέσεων ιδρύσεων και λειτουργίας Σταθμών Αυτοκινήτων» όπως αυτό τροποποιήθηκε με το Π.Δ. 326/91 και ισχύει σήμερα.
7. Του Π.Δ 8/93 (ΦΕΚ 795 Δ/13-7-1993) για τον τρόπο έκδοσης οικοδομικών αδειών.
8. Του Π.Δ. 312/94 (ΦΕΚ 165Α/6-10-1994) περί προσδιορισμού του τρόπου χορήγησης των
απαιτούμενων αδειών, για την κατασκευή των έργων της παρ.1 του άρθρου 8 του Ν. 2052/92.
9. Του Π.Δ. 565/84 «Σύστασης Ειδικής Υπηρεσίας Δημοσίων Έργων για την εκτέλεση έργων σταθμών αυτοκινήτων ΕΥΔΕΣΑ)» όπως αυτό έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
10. Του ΠΔ 63/05 (ΦΕΚ 98Α/22-4-2005) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
11. Toυ Π.Δ 189/09 «Καθορισμός και ανακατανομή αρμοδιοτήτων των Υπουργείων» (ΦΕΚ 221 Α/5-11-2009).
12. Του Π.Δ. 110/11 «Διορισμός Αντιπροέδρων της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (ΦΕΚ 243 Α/11-11-2011).
13. Της Κοινής Απόφασης Δ16α/04/773/29-11-90 (ΦΕΚ 746/Β/30-11-90) του Υπουργού Προεδρίας και του Αναπληρωτή Υπουργού ΠΕΧΩΔΕ "Περί εξαιρέσεως Διοικητικών πράξεων από τον κανόνα των τριών υπογραφών".
14. Της με αρ. Δ17γ/07/45/ΦΝ 439.4/13-03-2007 (ΦΕΚ 447Β/3-04-2007) απόφασης του Υπουργού ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., "Αποφαινόμενα και γνωμοδοτούντα όργανα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων και των εποπτευόμενων νομικών προσώπων, κατά την ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων μελετών και συναφών υπηρεσιών του Ν.3316/05".
15. Της με α.π. 2876/7-10-2009 (ΦΕΚ 2234 Β/7-10-09) Απόφασης του κ. Πρωθυπουργού "Αλλαγή τίτλου Υπουργείων", με την οποία το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων
μετονομάζεται σε Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.
16. Των λοιπών ισχυουσών ρυθμίσεων για τα Δημόσια Έργα.

Β. Έχοντας υπόψη:

1. Την Προμελέτη του Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων σε χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας στο Δήμο Δάφνης εκπονήθηκε από την ΕΥΔΕΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 455/76 όπως ισχύει, με τη συνδρομή Τεχνικού Συμβούλου, σύμφωνα με την από 21-09-2009 Σύμβαση «Ανάθεση καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου για τη συνδρομή της ΕΥΔΕΚ σε θέματα ίδρυσης σταθμών αυτοκινήτων προγραμματισμού – δημοπράτησης και κατασκευής σταθμών αυτοκινήτων και σε θέματα Στάθμευσης και Κυκλοφορίας της Πρωτεύουσας και λοιπών Δήμων Αττικής καθώς και στο Μητροπολιτικό κέντρο Θεσσαλονίκης και σε θέματα ελέγχου ειδικών κυκλοφοριακών μελετών που απαιτούνται για την έκδοση άδειας ίδρυσης υπόγειων σταθμών» με την εταιρεία «DENCO ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΕ», σε εκτέλεση της με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕΚ/οικ/519/09-09-2009 απόφασης Υπουργού, με βάση τις διατάξεις του
Ν. 3316/05 όπως ισχύει και του άρθρου 41 του Ν. 3669/08.
2. Τη με α.π. 103812/09-05-2006/ΕΥΠΕ ΚΥΑ Απόφαση των Υπουργών ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και Πολιτισμού, με την οποία εγκρίθηκαν οι περιβαλλοντικοί όροι του έργου του θέματος.
3. Τη με α.π. οικ/262/23-04-2009/ΕΥΔΕΚ/ΓΓΔΕ/ΥΠΕΧΩΔΕ απόφαση με την οποία εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης 3.000.000 ευρώ για την υλοποίηση του έργου σε βάρος των πιστώσεων του ενάριθμου έργου 1966ΣΕ07300001 της ΣΑΕ 073.
4. Τη Νέα Μελέτη Κυκλοφοριακών Επιπτώσεων (για 426 θέσεις στάθμευσης) ελέγχθηκε για την κυκλοφοριακή σύνδεση του παραπάνω υπόγειου σταθμού αυτοκινήτων με το υφιστάμενο οδικό δίκτυο και θεωρήθηκε από τη ΔΜΕΟ, στις 15-03-2011.
5. Την οικ 203972/3-10-2011/ΕΥΠΕ/ΥΠΕΚΑ Απόφαση, με την οποία τροποποιήθηκε η με α.π
103812/09-05-2006/ΕΥΠΕ ΚΥΑ Απόφαση έγκρισης περιβαλλοντικών όρων του έργου του θέματος, λόγω της μείωσης των θέσεων στάθμευσης.
6. Την ομόφωνη γνωμοδότηση του Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Τμήμα Μελετών) της ΓΓΔΕ (πράξη 139, συνεδρία 28/17-11-2011) υπέρ της έγκρισης της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ προμελέτης για την κατασκευή Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας στο Δήμο Δάφνης, όπως αυτή συντάχθηκε με τη συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου DENCΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ΕΥΔΕΚ.

Γ. Και επειδή :

1. Η προμελέτη (αρχιτεκτονικά, στατικά, Η/Μ) συντάχθηκε από την ΕΥΔΕΚ, με την υποβοήθηση του Τεχνικού Συμβούλου DENCΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., σύμφωνα με την από 21-09-2009 Σύμβαση ανάθεσης καθηκόντων Τεχνικού Συμβούλου και τις ισχύουσες διατάξεις και προδιαγραφές.
2. Τα στοιχεία της προμελέτης όπως συντάχθηκαν με τη συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου,
ελέγχθηκαν και θεωρήθηκαν από την Υπηρεσία είναι πλήρη, παρουσιάζουν επιστημονική επάρκεια και πληρότητα.
3. Ο προγραμματιζόμενος Υπόγειος Σταθμός Αυτοκινήτων που πρόκειται να κατασκευαστεί με βάση την υπόψη προμελέτη στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας του Δήμου Δάφνης βρίσκεται στην περιοχή όπου υπάρχουν κάτοικοι, τράπεζες, γραφεία, υπηρεσίες, επιχειρήσεις και πάρα πολλά εμπορικά καταστήματα και πλησίον του ΜΕΤΡΟ και είναι εκ του λόγου τούτου απαραίτητη η υλοποίηση του και με την σύμφωνη γνώμη του Δήμου Δάφνης.
4. Με βάση το Π.Δ. 696/74 στο στάδιο αυτό της μελέτης, (προμελέτη), συντάσσεται προσεγγιστικός προϋπολογισμός του συνόλου του έργου βασισμένος σε στοιχεία από ανάλογα έργα. Το κόστος κατασκευής ανά θέση στάθμευσης εκτιμάται σε 15.000€ συμπεριλαμβανομένου του κόστους διαμόρφωσης της ισογείου επιφανείας, που σύμφωνα με την υπάρχουσα εμπειρία από ανάλογα έργα, αλλά και την εμπειρία της Υπηρεσίας ΕΥΔΕΚ/ΥΠΕΧΩΔΕ, είναι μια ρεαλιστική τιμή μονάδος. Συνεπώς ο προϋπολογισμός του έργου, διαμορφώνεται ως εξής: 426 θέσεις x 15000€/θέση= 6.390.000,00 Ευρώ.
5. Με βάση την υπόψη προμελέτη η Υπηρεσία στα πλαίσια της αρμοδιότητας της θα προβεί στη δημοπράτηση κατασκευής του υπόψη Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων κάτω από το χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας του Δήμου Δάφνης με ανοιχτό δημόσιο διαγωνισμό, με σύμβαση παραχώρησης με το σύστημα Μελέτη-Κατασκευή-Χρηματοδότηση και Παραχώρηση της εκμετάλλευσης του υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων με μερική συμβολή του Δημοσίου 30% περίπου επί του προϋπολογιζόμενου κόστους ανά θέση στάθμευσης που θα κατασκευασθεί και με ανταποδοτικό τέλος υπέρ του Δημοσίου κατ’ ελάχιστό 3% επί των μηνιαίων ακαθαρίστων εσόδων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Την έγκριση της Αρχιτεκτονικής, Στατικής και Η/Μ προμελέτης για την κατασκευή Υπόγειου Σταθμού Αυτοκινήτων στο χώρο της Γυμναστικής Ακαδημίας στο Δήμο Δάφνης, όπως αυτή συντάχθηκε με τη συνδρομή του Τεχνικού Συμβούλου DENCΟ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Ε., ελέγχθηκε και θεωρήθηκε από την ΕΥΔΕΚ και περιλαμβάνει τα παρακάτω τεύχη και σχέδια:

Αρχιτεκτονική Προμελέτη
1 Τεύχος Έκθεσης Αρχιτεκτονικής Προμελέτης
5 σχέδια (3 κατόψεις, τομές, τοπογραφικό διάγραμμα) Στατική Προμελέτη
1 Τεύχος Έκθεσης Στατικής Προμελέτης
4 σχέδια (εκσκαφές – αντιστήριξη, 3 σχέδια ξυλοτύπων) Η/Μ Προμελέτη
1 Τεύχος Έκθεσης Ηλεκτρομηχανολογικής Προμελέτης
6 σχέδια (3 κατόψεις – ηλεκτρολογικά, 3 κατόψεις – μηχανολογικά)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γρ. Γεν. Γραμματέα Γ.Γ.Δ.Ε
2. Γρ. Γεν. Δ/ντή
3. Τεχνικό Σύμβουλο
(με μέριμνα της Δ/νουσας Υπηρεσίας)
ΕΣΩΤ. ΔΙΑΝΟΜΗ
1. Χρον. Αρχείο
2. ΦΕ
3. Τμήμα Κατασκευής Έργων
4. Τμήμα Κατασκευών
5. Τμήμα Μελετών
6. Φ. Δ/ντη
7. Στ. Ζάχαρη
Ακριβές Αντίγραφο
Η Γραμματεία
Ακρ. Αυγουστίνου

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΙΩΑΝΝΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ


Δεν υπάρχουν σχόλια: