Τετάρτη, 28 Δεκεμβρίου 2011

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2011

ΘΕΜΑ :Πρόσκληση για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 29η Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), καλείσθε στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την Πέμπτη 29 Δεκεμβρίου 2011 και ώρα 8:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτήριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού) Πλ.Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ.28/20-1-2011 αποφ.Δημ.Συμβουλίου),στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα :


1. Ανακοινώσεις – Ερωτήσεις.
2. Διόρθωση της αριθμ. 146/2011 προηγούμενης απόφασης που αφορά στην έγκριση απογραφής περιουσίας του Δήμο Δάφνης – Υμηττού και ισολογισμού έναρξης 1-1-2011.
3. Τροποποίηση όρων σύναψης Δανείου ποσού 580.741,88 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών που εγκρίθηκε με την αριθμ. 139/2011 προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
4. Τροποποίηση όρων σύναψης Δανείου ποσού 475.000,00 ευρώ για εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών που εγκρίθηκε με την αριθμ. 138/2011 προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκων και Δανείων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
5. Τροποποίηση όρων σύναψης Δανείου ποσού 233.000,00 ευρώ για την απευθείας αγορά οικοπεδικής λωρίδας που εγκρίθηκε με την αριθμ. 137/2011 προηγούμενη απόφαση σύμφωνα με την πρόταση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
6. Συγκρότηση Επιτροπών Δήμου έτους 2012.
7. Έγκριση απολογιστικών πινάκων οικονομικού έτους 2011 των πρώην Ν.Π. των Δήμων Δάφνης και Υμηττού με την επωνυμία α) «Πνευματικό Κέντρο Δάφνης», β) «Πνευματικό Κέντρο Υμηττού», γ) «Αθλητικό Κέντρο Ολυμπιονίκη Μιχάλη Μουρούτσου», δ) «Οργανισμός Παιδείας Νεολαίας και Αθλητισμού» και ε) «Δημοτική Βιβλιοθήκη Δάφνης».
8. Έγκριση αναμόρφωσης Προϋπολογισμού του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» οικ. Έτους 2011.
9. Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» έτους 2012.
10. Έγκριση του Προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Ν.Π. «Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού Δάφνης – Υμηττού» έτους 2012.

Δεν υπάρχουν σχόλια: