Δευτέρα, 8 Ιουλίου 2013

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 9ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2013

 
Πρόσκληση  για ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την  Τρίτη 9 Ιουλίου   2013  και  ώρα  8:45 μ.μ. 
            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκε με τους  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύει, καλείσθε στην 11η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει την  Τρίτη 9  Ιουλίου  2013  και  ώρα  8:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα : 

1. Αποδοχή 7ης τακτικής επιχορήγησης ΣΑΤΑ έτους 2013, για υλοποίηση έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων
2. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2013, κατόπιν εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής.
3. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013, κατόπιν εισήγησης της Εκτελεστικής Επιτροπής.
4. Έγκριση της αριθμ. 31/2013 μελέτης του έργου « Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης - Υμηττού».
5. Έγκριση υποβολής πρότασης για την κατασκευή του έργου «έργου « Ανακατασκευή οδοστρωμάτων διαφόρων οδών Δημ. Κοιν. Δάφνης - Υμηττού» στο περιφερειακό Επιχειρησιακό πρόγραμμα: ΑΤΤΙΚΗ 2007-2014.
6. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας γραφικής ύλης.
7. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της συντήρησης φωτοτυπικών μηχανημάτων.
8. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «προμήθεια και συντήρηση - επισκευή ελαστικών αυτοκινήτων».
9. Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών και τρόπου εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια υλικών συντήρησης υδραυλικών εγκαταστάσεων κήπων».

 

10. Απευθείας ανάθεση της Προμήθειας με τίτλο «προμήθεια υγρών επαγγελματικών πλυντηρίων» για τις ανάγκες του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» η οποία αποτελεί τμήμα της προμήθειας με γενικό τίτλο «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού» ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ .
11. Έγκριση χορήγησης θέσεων στάθμευσης αναπηρικών αυτοκινήτων των κ.κ. :α) Κωστάκη Ιωάννη, β) Καρτσακούλα Ευσταθίου, γ) Αρναούτη Ιωάννη και δ) Τζαβάρα Παρασκευή κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
12. Συμμετοχή του Δήμου δια μέσου της μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα Οργάνωσης «Αποστολή» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών και του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, στη λειτουργία του Κοινωνικού Φαρμακείου και παροχή εξουσιοδότησης στον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή σχετικού μνημονίου συνεργασίας.
13. Διατύπωση γνώμης επί της τροποποίησης του Ψηφισθέντος Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π. με την επωνυμία «Οργανισμός Κοινωνικής Πολιτικής Δάφνης – Υμηττού» κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου σύμφωνα με τη γνώμη του Υπηρεσιακού Συμβουλίου.
14. Έγκριση μεταφοράς περιπτέρου επί της οδού Κωνσταντινουπόλεως κατόπιν εισηγήσεων του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
15. Ενημέρωση του Σώματος επί της κατασκευής του έργου με τίτλο «Ανάπλαση ελεύθερων χώρων αστικού ιστού του Δήμου Υμηττού με βιοκλιματικό σχεδιασμό».

Δεν υπάρχουν σχόλια: